ರಾತ್ರಿ ಉಳಿದಿರುವ ಅನ್ನದಿಂದ ದೀಡಿರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ರಸಗುಲ್ಲಾ | Leftover rice rasgulla | spongy and juicy balls

शेयर करें
एम्बेड करें
 • 13/06/2019 को प्रकाशित
 • leftover rice rasgulla
  ingredients
  leftover rice - 1/2 cup
  lemon - 1/2
  green cardamom - 1/2 tsp
  saffron
  sugar- 1cup
  all propose flour - 2 tbsp
  corn flour - 2 tbsp
  thanking you,,,,,,,,,,
  for more recipes please subscribe my channel

टिप्पणियाँ • 430